Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

Harcerze na Montelupich i w parku Jordana w Krakowie


14 IX nasi harcerze wzięli udział w uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Władysława Gurgacza SJ w Parku Jordana w Krakowie. Uczestniczyli także w spotkaniu na terenie Aresztu Śledczego przy ulicy Montelupich, gdzie 65 lat temu - 14 września 1949 roku, z wyroku stalinowskiego sądu, rozstrzelano kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej księdza Władysława Gurgacza.
Napisali o nas: http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/sadeczanie-na-montelupich-i-w-parku-jordana-w-krakowie-ks-gurgacz-w-panteonie-wielkich-polakow,63733#.VCVO11dBApU

Msza św. przy Kamieniu św. Kingi na Przehybie


W niedzielę, dnia 14 września 2014 r. o godzinie 14 przedstawiciele społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Barcicach wzięli udział we mszy św. odprawionej w intencji poległych za Ojczyznę.
Poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego i Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak”, harcerki i harcerze I Starosądeckiej Drużyny Harcerzy ZHR im Ks. Władysława Gurgacza zgromadzili się przy ołtarzu pod Krzyżem Tysiąclecia, koło krzesła Św. Kingi Pod Przehybą.
W patriotycznej uroczystości rokrocznie organizowanej przez Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Sączu oraz Parafię pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach wziął udział Dyrektor Zespołu Szkół w Barcicach p. mgr Grzegorz Garwol oraz nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami.
Po Mszy Świętej Firma Gastronomiczna „Raj” z Gołkowic posiliła zebranych smacznymi kołaczami.
Pogoda sprzyjała wędrującym po górskich szlakach.
/MD/

W intencji Patrona Drużyny


W tym roku przypada 100. rocznica urodzin ks. Władysława Gurgacza (2 IV 1914) i 65. rocznica jego męczeńskiej śmierci (14 IX 1949).
Z tej okazji (jak w latach ubiegłych) 6 września 2014 r. I Starosądecka Drużyna Harcerz ZHR im. ks. Władysława Gurgacza po raz kolejny wzięła udział w patriotycznych uroczystościach na Hali Łabowskiej, przy pomniku poświęconym ks. Władysławowi Gurgaczowi SJ (patronowi Drużyny) i żołnierzom Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców.
Rankiem harcerze wyruszyli pieszo z miejsca biwakowania w Maciejowej i po kilkugodzinnej wędrówce dotarli na Łabowską Halę. Tam wzięli udział we mszy św. pod przewodnictwem ks. kanonika Henryka Michalaka. Po mszy z uczestnikami patriotycznego spotkania swoimi przeżyciami podzielił się Stanisław Ormanty, który opowiedział o tym, jak w młodości był świadkiem nieudanej obławy UB i KBW na partyzantów oraz o represjach wobec woźniców dostarczających „leśnym” zaopatrzenie. Głos też zabrała p. dr Zuzanna Kurtyka.
Na koniec zebrani zostali zaproszeni do Krakowa na niedzielę 14 września, gdzie w Panteonie Sławnych Polaków o godz. 12.00 ma zostać odsłonięte popiersie ks. Władysława Gurgacza.
Zmęczeni, lecz posileni duchowo harcerze wrócili do domów.


Napisali o nas:
http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,19864,w-intencji-ks-gurgacza-sj-na-hali-labowskiej.html

/M. Dyjas/


Szkoła Podstawowa laureatem konkursu: „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”
W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach brała udział w V edycji konkursu "Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna" dla szkół z województwa małopolskiego. Konkurs zorganizowało Kuratorium Oświaty
w Krakowie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Nasz projekt trwał kilka miesięcy i nosił tytuł: "Barcice – moje dziedzictwo i moja przyszłość". Na konkurs została przygotowana prezentacja i sprawozdanie z działań podjętych przez nauczycieli i uczniów w kilku obszarach: historia regionu, historie rodzin, migracja i emigracja, przesiedlenia i wysiedlenia, kultura regionu, przyroda regionu
i społeczeństwo obywatelskie.
W nagrodę szkoła uhonorowana została certyfikatem CIVIS ET PATRIA.

/E. Kowalczyk/
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015


1 IX 2014 r. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie naszego ZS w Barcicach rozpoczęli kolejny rok szkolny 2014/2015

Plan lekcji
Aktualny plan lekcji obowiązujący do 1.09.2014 jest dostępny w menu po lewej lub =>TUTAJ<=
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Informujemy, że 1 września 2014 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny wg następującego planu:

Gimnazjum:
godz.8.00- uroczyste ropoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015- na hali, spotkanie z wychowawcami klas w salach
godz.9.15- msza św. w Kościele Parafialnym w Barcicach

SP:
godz.9.15- msza św. w Kościele Parafialnym w Barcicach
godz. 10.15- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015- na hali, spotkanie z wychowawcami klas w salach


Dowóz 1 września 2014 wg planu:

Dowóz dla uczniów uprawnionych:

Wola Krogulecka- 8.35- odjazd busa
Facimiech- 8.50 - odjazd busa
Barcice szkoła- 9.05- przyjazd dzieci, odbiór dzieci przez nauczyciela, pod opieką nauczyciela idą do kościoła.
/W. K./
Wyprawka szkolna 2014/2015
W związku z przyjęciem dnia 29 lipca 2014 r. Uchwały Nr 144/2014 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, informuję o programie i sposobie jego realizacji.

Na terenie gminy Stary Sącz pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci zostaną uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w gminnych jednostkach oświatowych w klasach:

- II, III lub VI szkoły podstawowej,
- II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia ,
- VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- III liceum plastycznego,
- III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje się uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgminazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- II, III, lub VI szkoły podstawowej
1) pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) - 539 zł,

2) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł - dla ucznia klasy II lub III szkoły podstawowej;
2) 225 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach II lub III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonego do użytku szkolnego;

3) 225 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasie II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

4) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a i b

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach II lub III szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł;

5) 770 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach II - VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł;

6) 325 zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej;

7) 325 zł dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

8) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a i b

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 308 zł;

9) 350,00 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

10) 607 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a i b

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 303,50 zł;

/Dyrektor ZS w Barcicach/

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
1. Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 10 września 2014 r.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o których mowa w Pouczeniu do Wniosku o przyznanie uczniom pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Do pobrania:

1. Wyprawka szkolna - pismo przewodnie

2. Wniosek Wyprawka Szkolna

3. Uchwała Nr Nr 1442014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomoc y finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

/Dyrektor ZS w Barcicach/
I N F O R M A C J A!
Informujemy, że stypendium motywacyjne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum będą wypłacane od poniedziałku tj. 14.07.2014r. do 18.07.2014r. w godzinach 8:00- 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Barcicach.


Sekretarz Szkoły: W.P.
Karta rowerowa
Egzamin na kartę rowerową odbędzie się w środę tj. 30.07.2014 r. o godz. 10:00 w ZS w Barcicach.
Zbiórka przed szkołą .
W przypadku deszczu drugi termin wyznaczamy na 31.07.2014r.

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3478.
Gości: 21878.
Dzisiaj: 3001 gości.
Wczoraj: 105 gości.
Osób online: 4 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-06-14 00:02:58