Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
Informujemy, że 1 września 2014 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny wg następującego planu:

Gimnazjum:
godz.8.00- uroczyste ropoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015- na hali, spotkanie z wychowawcami klas w salach
godz.9.15- msza św. w Kościele Parafialnym w Barcicach

SP:
godz.9.15- msza św. w Kościele Parafialnym w Barcicach
godz. 10.15- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015- na hali, spotkanie z wychowawcami klas w salach


Dowóz 1 września 2014 wg planu:

Dowóz dla uczniów uprawnionych:

Wola Krogulecka- 8.35- odjazd busa
Facimiech- 8.50 - odjazd busa
Barcice szkoła- 9.05- przyjazd dzieci, odbiór dzieci przez nauczyciela, pod opieką nauczyciela idą do kościoła.
/W. K./
Wyprawka szkolna 2014/2015
W związku z przyjęciem dnia 29 lipca 2014 r. Uchwały Nr 144/2014 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, informuję o programie i sposobie jego realizacji.

Na terenie gminy Stary Sącz pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci zostaną uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w gminnych jednostkach oświatowych w klasach:

- II, III lub VI szkoły podstawowej,
- II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia ,
- VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- III liceum plastycznego,
- III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje się uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgminazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- II, III, lub VI szkoły podstawowej
1) pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) - 539 zł,

2) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.) pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł - dla ucznia klasy II lub III szkoły podstawowej;
2) 225 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach II lub III szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonego do użytku szkolnego;

3) 225 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasie II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

4) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a i b

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach II lub III szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł;

5) 770 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach II - VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł;

6) 325 zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej;

7) 325 zł dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

8) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a i b

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 308 zł;

9) 350,00 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

10) 607 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit a i b

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 303,50 zł;

/Dyrektor ZS w Barcicach/

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
1. Pomoc będzie udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 10 września 2014 r.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o których mowa w Pouczeniu do Wniosku o przyznanie uczniom pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Do pobrania:

1. Wyprawka szkolna - pismo przewodnie

2. Wniosek Wyprawka Szkolna

3. Uchwała Nr Nr 1442014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomoc y finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

/Dyrektor ZS w Barcicach/
I N F O R M A C J A!
Informujemy, że stypendium motywacyjne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum będą wypłacane od poniedziałku tj. 14.07.2014r. do 18.07.2014r. w godzinach 8:00- 15:00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Barcicach.


Sekretarz Szkoły: W.P.
Karta rowerowa
Egzamin na kartę rowerową odbędzie się w środę tj. 30.07.2014 r. o godz. 10:00 w ZS w Barcicach.
Zbiórka przed szkołą .
W przypadku deszczu drugi termin wyznaczamy na 31.07.2014r.
Współpraca polsko - słowacka


28 czerwca 2014 r. wzięliśmy udział w Dniach Otwartych Parku Nestville w Hniezdnem. Święto to stało się pretekstem do złożenia wizyty w zaprzyjaźnionej szkole. Dyrektor szkoły
PaedDr. František Solár oprowadził nas po szkole, opowiadał o jej osiągnięciach. Spotkaliśmy się również ze starostą Miasta Hniezdne Ing. Viktor Selep oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
W ramach dalszej współpracy obydwu szkół planujemy spotkania uczniów, nauczycieli, wymianę doświadczeń. Celem naszej współpracy jest kształtowanie postaw proeuropejskich i interkulturowych poprzez podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi, poszerzenie wiedzy na temat kraju szkoły partnerskiej.
W. K.


Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


27 VI 2014 r Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS w Barcicach zakończyli rok szkolny 2013/2014.

Dzień Dziecka dla "zerówek"


30 maja 2014 r. Biblioteka Zespołu Szkół w Barcicach oraz Filia Biblioteki Publicznej i Miejsko – Gminnej w Barcicach, zaprosiły oddziały przedszkolne i zerowe na zabawę z okazji Dnia Dziecka. Na dzieci oprócz atrakcyjnych zabaw przy muzyce i konkurencji sprawnościowych czekały występy starszych kolegów. Dzieci obejrzały dramat P. Beręsewicza "Ciocia Kazia", występy Dziecięcego Zespołu Tańca Nowoczesnego "Litle crew", Zespołu Młodzieżowego Tańca Nowoczesnego "Bit monsters" oraz występ Liderów Promocji Zdrowia Gimnazjum w Barcicach "Królewna Śnieżka, ale trochę inaczej…". Dzieci zostały obdarowane słodkościami. Impreza odbyła się w Filii Biblioteki Publicznej i Miejsko – Gminnej w Barcicach.
T.K.
L.C.


Uroczyste odchody Światowego Dnia Zdrowia.


W ramach projektu "Apetyt na Zdrowie" Liderzy Promocji Zdrowia działający przy Gimnazjum Zespołu Szkół w Barcicach oraz Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu wraz z opiekunami zorganizowali w dniu 8.04.14 r. w kinie Sokół w Starym Sączu Gminne Obchody Dnia Zdrowia.
W ramach uroczystości zostały wręczone nagrody za konkursy plastyczne ogłoszone na terenie gminy Stary Sącz dla szkół podstawowych i gimnazjów pt. "Owoce i warzywa mają głos", "Aktywność ruchowa, skok do zdrowia", "Przyciągnij Zdrowie", ekologiczny konkurs piosenki dla klas IV – VI " Śpiewająco o Zdrowiu", konkurs ekologicznej mody sportowej " Człowiek, sport, zdrowie" dla kl. I - III, oraz konkurs wiedzy "Jestem tym, co jem" dla uczniów gimnazjum.
W konkursach brały udział szkoły podstawowe z Gabonia, Gołkowic, Starego Sącza, Moszczenicy, Przysietnicy, Skrudziny, Popowic, Barcic oraz gimnazja z Gołkowic, Przysietnicy, Starego Sącza i Barcic.
Nagrody ufundowane zostały przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Sączu.
Obchody Dnia Zdrowia uświetnił zespół wokalny i chór "Rozśpiewana Klasa" prowadzony przez pana Marka Kanika oraz przedstawienie "Królewna Śnieżka, ale trochę inaczej…" zaprezentowane przez Liderów Zdrowia.
Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście, między innymi : Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Zielińska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Janina Nalepa, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Józefa Zbrońska, Dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej – Maria Sosin, Kierownik Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu – Jolanta Koszkul, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” - Zofia Wcisło , dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych z gminy Stary Sącz.
/T.K.
L.C./

II Olimpiada Młodych Lachów


Nasza szkoła wraz z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. św. Jana Pawła II w Starym Sączu zorganizowała 4 czerwca dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół starosądeckiej gminy II Olimpiadę Młodych Lachów. Patronat honorowy pełnił Burmistrz Starego Sącza pan Jacek Lelek.

Ceremonia otwarcia odbyła się na Starosądeckich Błoniach dokładnie o godzinie 10:30. Wtedy też wszystkich przybyłych powitał organizator olimpiady pan Grzegorz Garwol, a pan Jan Magiera – kolarz, dwukrotny olimpijczyk i trzykrotny mistrz Polski wypowiedział najbardziej charakterystyczne słowa: "II Olimpiadę Młodych Lachów uważam za otwartą". Zmaganiom młodych sportowców kibicował również ks. Tadeusz Sajdak, który jako budowniczy i pierwszy dyrektor DCP w czasie swego pobytu w Starym Sączu był gospodarzem wielu imprez sportowych organizowanych przez naszą szkołę.

Po części oficjalnej zawodnicy pod okiem pani Doroty Młyńskiej-Postrożny, pani Marty Myślak, pana Mateusza Boruckiego i pana Jarosława Janikowskiego sprawdzali swoje siły i umiejętności w mini maratonie, trójboju lekkoatletycznym i trójboju obronnym. Równocześnie odbywały się zawody strzeleckie oraz turniej szachowy. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę, a najlepszymi byli:

W mini maratonie
I grupa wiekowa: Nikoletta Gąsienica 1miejsce, Karolina Mairer 2miejsce, Aleksandra Budzik 4miejsce oraz Konrad Smyda 1miejsce, Kacper Pustułka 4miejsce;
II grupa wiekowa: Paulina Michalik 2miejsce;
III grupa wiekowa: Zuzanna Citak 5miejsce oraz Przemysław Olszowski 3miejsce, Karol Żabecki 4miejsce; IV grupa wiekowa: Edyta Halibart 3miejsce.

W trójboju obronnym najlepszymi okazali się być:
w III grupie wiekowej: Sylwia Kulpa 1miejsce i Kamil Padula 3miejsce;
w IV grupie wiekowej: Klaudia Padula 2miejsce, Natalia Mirek 3miejscr, Anna Olejarz 4miejsce oraz Daniel Mikulec 1miejsce, Krzysztof Kulpa 2miejsce.

Zawody szachowe wygrali:
klasy I-III: Bartosz Maślanka 2miejsce, Marek Mikulec 4miejsce;
klasy IV-VI: Tomasz Maślanka 1miejsce,Arkadiusz Tokarczyk 3miejsce, Kacper Zarabski 4miejsce;
gimnazja: Łukasz Soboń1miejsce,Arkadiusz Bochniarz 4miejsce, Krzysztof Gorczowski 5miejsce.
Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy.

W tym dniu nie zabrakło też występów zespołów regionalnych, wszak była to Olimpiada Młodych Lachów i organizatorzy za cel obrali sobie nie tylko propagowanie aktywnego stylu życia i popularyzowanie wybranych dyscyplin sportowych, ale również rozpowszechnianie kultury i tradycji Lachów Sądeckich. Wszystkim zaprezentował się zespół "Barcicoki", który prowadzą pani Anna Leśniara i pan Marek Kanik oraz dobrze już znany zespół "Tamburmajorki".

/MBM/

Dzień Dziecka w Parku Wodnym "Stawy"
W niedzielę 1 czerwca w Parku Wodnym "Stawy" w Starym Sączu odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Dzieci przedszkolne i uczniowie młodszych klas SP pokonywały sprawnościowy tor przeszkód przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach II Olimpiady Młodych Lachów. Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody z rąk burmistrza Jacka Lelka i dyrektora ZS Grzegorza Garwola.
/M. Biel - Malinowska/

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:
Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3962.
Gości: 4440.
Dzisiaj: 550 gości.
Wczoraj: 1011 gości.
Osób online: 2 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2018-11-20 00:20:00