Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]
Ważne informacje
Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej
Aktualności

<< Nowsze 1 Starsze >>

Sukces naszych uczniów

Edyta Halibart uczennica klasy 3 Gimn. zajęła II miejsce w "Biegu Małopolski", który rozegrany został 11.09.2015 r. w ramach Festiwalu Biegowego w Krynicy.
Również bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Janczak z kl 3B Gimn. Jakub zajął 8 miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

/D. Młyńska - Postrożny/


Msza święta na Przehybie


13 IX 2015 r. harcerze, harcerki oraz poczty sztandarowe naszych szkół wzięły udział w patriotycznej mszy św. pod Przehybą.
/M.T./


Spotkanie gurgaczowskie na Hali Łabowskiej


5 IX 2015 r harcerze i harcerki obu naszych drużyn udali się z Maciejowej na Halę Łabowską, by tam przy pomniku poświęconym ks. W. Gurgaczowi wziąć udział w uroczystej mszy świętej oraz w apelu poległych.
/M.T./Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


1IX rozpoczęliśmy w naszej szkole nowy rok szkolny 2015/2016Plan lekcji
Plan lekcji w wersji 1.0 od 1 IX 2015 jest dostępny =>TUTAJ<= lub w menu po lewej.

Klasy II gimnazjum w II semestrze będą chodziły na ranną zmianę, na zmianę popołudniową będą przychodzić klasy I gimnazjum.

Dowóz
Dowóz w naszej szkole:

7:10 - wyjazd z Woli Kroguleckiej
7:30 - wyjazd z Facimiecha
7:35 - Barcice Szkoła (koło Hali Sportowej)
7:45 - oddział przedszolny


15:10 - odjazd z Barcice Szkoła
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016
1 września 2016 r.

8:15 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla Gimnazjum
9:15 - Msza święta
10:15 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.

/Dyrekcja ZS w Barcicach/
Wyprawka szkolna
WNIOSEK
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

POUCZENIE:
1. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmie się:
ü uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy IV technikum
ü uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub
ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
2. Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej należy złożyć do dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do dnia 10 września 2015 r.
3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, należy przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) a rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów tj. zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości
dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., dokumenty powinny dotyczyć 2013 roku
z ewentualnym uwzględnieniem zmiany uzyskiwanych dochodów.
5. W przypadku ubiegania się o wyprawkę szkolną dla ucznia, pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowe należy wskazać w pkt. 2 wniosku ważne informacje (poza dochodowe) mające wpływ na sytuację rodzinną i materialną. Brak konieczności dostarczania zaświadczeń o dochodach.
6. W przypadku ubiegania się w roku szkolnym 2015/2016, o wyprawkę szkolną dla ucznia niepełnosprawnego tj. uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej przedkłada się wyłącznie orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (nie przedkłada się informacji o dochodach).
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas I, II, III, V i VI szkół podstawowych, do klas II i III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych -dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, ale nie dotyczy to uczniów klas I
i II szkół podstawowych w przypadku, gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Wniosek do pobrania
HAL

W drużynie, jak w rodzinie – "Od harcerza do rycerza"


Dzięki przychylności Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka oraz Pani Janiny Nalepy, kierownika MOPS-u w Starym Sączu w tym roku po raz jedenasty organizowany był letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Barcic. Każdy HAL miał czegoś nauczyć, zwrócić na coś uwagę. Tematyka i działania tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej nawiązywały do korzeni harcerstwa. Średniowieczny rycerz był i nadal jest niedościgłym wzorem dla harcerza. Obaj zdążają do doskonałości. Obaj walczą z wrogiem, pokonują swoje słabości. Nie poddają się nałogom. Harcerz, czyli współczesny rycerz uczy innych swoją postawą, przykładem. Wskazuje właściwą drogę postępowania.Kiedy rankiem ze skowronkiem,
Powitamy nowy dzień,
Rosy z trawy się napijesz,
Pierwszy promyk słońca zjesz.Dzięki Panu Pawłowi Szczygłowi, Nadleśniczemu Leśnictwa Stary Sącz mogliśmy zorganizować biwak na leśnej polanie u stóp Przehyby. Jesteśmy cząstką przyrody. Nic więc dziwnego, że ciągnie nas do lasu. Po raz kolejny powitał nas szum potoka i przyjemne iglaki. Nad ranem niebo rozpogodziło się. Jeszcze trochę mokro, ale lekki wiatr ociera pot z czoła. Do wieczora wysuszy wszystko wkoło.
Miejsce pod obóz już uprzątnięte. Zaraz rozbijemy namioty. Bardzo miło jest położyć się w cieniu i wsłuchać się w odgłosy przyrody. Niby cisza, ale nie do końca. Echo niesie odgłosy pionierki.
Harcerze sprawnie poznosili sprzęt. Kuchnia polowa już dymi. Kilku druhów pracowicie uwija się przy ognisku. Rusza Harcerska Akcja Letnia. Zuchy, harcerki i harcerze środowiska ZHR Barcice uczą się wypoczywać. To wcale niełatwe oderwać się od super elektronicznego sprzętu, zacisza domowego ogniska i zamieszkać na łonie przyrody… na dobre i złe.

Ustawimy mały obóz.
Bramy zbudujemy z serc
A z tych dusz, co tak gorące
Zbudujemy sobie piec.Wiele można się tu nauczyć. W lesie przydatne są tylko te umiejętności i informacje, które pozwolą nam przetrwać: gdzie rozbić namioty i jak; jak rozpalić ognisko od jednej zapałki; jak pokonać krwiożercze owady; jak poradzić sobie ze skaleczeniami? Dajcie apteczkę!
Jak korzystać z wszystkiego, co nas otacza, by tego nie zniszczyć? Praca pozwala na to, by z siebie wydobyć same najlepsze cechy. Nie widać tu osób, którym się nie chce. Przecież każdy robi wszystko dla siebie; dla siebie i innych. Wspólna praca jednoczy. Siadamy w cieniu brudni, strudzeni. Źródlana woda inaczej smakuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Zegarki nie są nam potrzebne. Słońce jeszcze wysoko, więc można się poopalać, ale nie za długo. Wieczorem wszystko musi być przygotowane: drewno na opał, ognisko, namioty, jedzenie.
Wieczorem aż miło popatrzeć. Obóz jak z obrazka. Noc. Ileż gwiazd na niebie!

Rozpalimy mały ogień,
A w tym ogniu będziesz piekł,
Naszą przyjaźń, która łączy,
Która da ci to, co chcesz.Po porannej toalecie w potoku każdy nabiera wigoru. Tak naprawdę rozumiemy się bez słów. Nikt nie jęczy, nie narzeka, każdy robi swoje.
Zajęcia w terenie. Kompas, mapa, droga, ruszamy. Na wszystko patrzę inaczej. Jak w filmie przewijają się kolejne obrazy. Żyjemy w symbiozie z przyrodą. Miło posłuchać, popatrzeć, poczuć.
Szyfrujemy meldunki. Życie niesie ze sobą wiele niespodzianek, dlatego uczymy się wiązać węzły. Ratowniczy, umiejętnie zawiązany na linie, pomaga nam wydostać się z wąwozu! Ciągnij, jestem gotowy!
Obóz uczy współpracy, solidarności. Pozwala na tworzenie właściwych relacji i uczy pokory. W lesie musisz wiedzieć, że masz na kogo liczyć. Tu nie ma miejsca na fochy ani kłótnie. Razem znaczy łatwiej. Harcerze są dla siebie nawzajem wzorem. Kierują się w życiu Prawem Harcerskim i Dekalogiem. To ogromnie pomaga. Wydobywa z każdego jego najlepsze cechy. Scala wszystkich w jedną, wielką, doskonałą rodzinę. Wzywa do walki ze słabościami oraz ze złem.
Szkoda, że pierwszy biwak się kończy. Wracamy do domów, wiedząc, że w razie potrzeby możemy na siebie nawzajem liczyć.

My tu jeszcze powrócimy,
Nie za rok, no to za dwa.
Więc dlaczego płacze rzeka,
Więc dlaczego szumi las?
Niedziela. Służba. W godzinę „W” uczciliśmy pamięć tych, którzy oddali życie za Wolną Ojczyznę walcząc w Powstaniu Warszawskim. Tacy, jak my... „O, Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej”. Nigdy więcej wojny!
Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. Tak rycerze, jak i harcerze, uczą się walczyć ze swoimi słabościami. Nie zawsze się to udaje, ale próbować trzeba. Człowiek jest obdarzony wolną wolą, ale nie każdy potrafi mądrze z tej wolności korzystać. W każdym człowieku drzemie skłonność do ulegania nałogom. Trzeba nie lada odwagi, by wśród otaczających nas pokus umieć powiedzieć: NIE! Odwaga nie jest nam dana. Odwagę trzeba w sobie wypracować. W trakcie urządzania obozu, życia wśród dzikiej przyrody, pojedyncze osoby mogą nie poradzić sobie z trudnościami. Wtedy pomoc druha, stojącego obok, jest nieoceniona.
Wszystko to, czego nauczyliśmy się, wykorzystujemy w życiu. „Warszawo, walcz!” – u nas też wybiła godzina „W”. Przyszedł czas na grę terenową. Ciepło, deszczowo, pochmurno. Były kanały, groził ostrzał snajpera. Zawiszacy roznosili pocztę, dostarczali meldunki. Sanitariuszki bez lęku spieszyły na pomoc rannym. Czuwaj! Wcieliliśmy się w naszych kolegów z Szarych Szeregów. Tak, jak Oni, z pieśnią na ustach, zdobywaliśmy PAST-ę. Hurra!

Wszak przyjaźni naszej wspólnej
nie rozłączy promień zła.
Ona mocna jest szalenie,
Więc my wszyscy jeszcze raz.Nazwa i logo tegorocznego HAL-u: „Od harcerza do rycerza” wynika z Prawa Harcerskiego – Harcerz postępuje po rycersku. Swoje życie opiera na średniowiecznych tradycjach rycerskich: odwaga, honor, braterstwo, pomoc, dobro, prawość.
Zawołanie „Czuwaj” nawiązuje do najlepszych tradycji polskich rycerzy. Bądź gotów! „Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie. Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie. Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny. Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy”. Słowa harcerskiej piosenki śpiewanej przy ognisku brzmią jak drogowskazy. Nikt nie jest doskonały, ale każdy może dążyć do doskonałości.
Nucimy z nostalgią: „Śpiewam dla was i do nieba, że przyjaźni mi potrzeba, płomiennego ogniobrania, rąk przyjaciół, i kochania”. Hierarchia wartości od lat się nie zmienia.
Przy pożegnalnym ognisku gościmy naszych Przyjaciół. Tych, na których zawsze możemy liczyć. To dzięki Nim możemy zaszyć się w leśnej głuszy. To dzięki Ich funduszom nie musimy martwić się o wikt. Dziękujemy Im z każdego młodego serca za wszelakie wsparcie!
Po „Bratnim słowie” układamy się do snu.

Potem wracać trzeba będzie
Pożegnamy rzekę las
Bądźcie zdrowi przyjaciele,
bądźcie zdrowi, na nas czas.Harcerska Akcja Letnia dobiega końca. Dziś ćwiczymy skupienie, wytrwałość, celność, dokładność. Strzelnica zapełniona po brzegi. O, rety! Trafiłem trzy dziesiątki! To ja tak potrafię?!
Po podsumowaniu zmagań indywidualnych i zastępowych wyłaniamy najlepszych. Czas na nagrody.

Do zobaczenia znów!

Żałujesz, że Cię tam nie było? A może…

Zuchy, harcerki i harcerze ZHR z Barcic

/M. Dyjas/


HAL 2015Kliknij na plakat aby powiększyć.

Osoby chcące wziąć udział w akcji są proszone o pobranie z sekretariatu lub z linku poniżej zgody rodziców, wypełnienie jej i dostarczenie do sekretariatu szkoły lub do opiekunów p. M. Dyjas lub p. M. Boruckiego. Jednocześnie informujemy iż sekretariat szkoły czynny będzie do 16 lipca (17 lipca tylko w godzinach porannych)

Zgoda rodziców do pobrania i wypełnienia

<< Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Starsze >>

Organizacja roku szkolnego 2018/2019
Plan lekcji
Dziennik elektroniczny
Ostatnia galeria:

Szukaj
 
Szkolne strony
STATYSTYKI
Ilość odsłon strony: 3488.
Gości: 21948.
Dzisiaj: 3071 gości.
Wczoraj: 105 gości.
Osób online: 4 .
Statystyki od 1 VII 2008r
Zmiana: 2019-06-14 00:02:58